ระบบสารสนเทศ

ผู้สำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ
ภาคการศึกษา 1 2 3
ชื่อหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) - - -
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 (สมทบ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ) - - -
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน [พ.ศ.2549] - - -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)( สมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) - - -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)[สมทบ ม.บูรพา] - - -
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. ๒๕๖๑ (วพบ.แพร่) - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)(แพร่) - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตบัณทิต (ปรับปรุง 2560)สมทบม.เชียงใหม่ - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (สมทบม.นเรศวร) - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ (สมทบม.สงขลานครินทร์) - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ปรับปรุง 2552 สมทบม.เชียงใหม่) - - -

หมายเหตุ : ใช้เมาส์คลิกที่ตัวเลขบอกจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อดูรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.2466 seconds 7.13MB |